Daily Archives: 20/05/2014

Mượn đến hạnh phúc – Chương 26

Vì sao giúp cô? Không thể nói đây là đồng tình, có lẽ chỉ là một loại cảm giác đồng bệnh tương lân mà thôi.

Vì sao giúp cô? Không thể nói đây là đồng tình, có lẽ chỉ là một loại cảm giác đồng bệnh tương lân mà thôi.

Edit: Lạc

Chương 26: Họa là từ miệng mà ra Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: