Daily Archives: 03/09/2013

Mượn đến hạnh phúc – Chương 13

..Cuộc sống vốn không có chữ nếu, cũng không cách nào quay đầu, tự mình lựa chọn cho dù là khổ hay là ngọt đều phải một mình gánh chịu.

..Cuộc sống vốn không có chữ nếu, cũng không cách nào quay đầu, tự mình lựa chọn cho dù là khổ hay là ngọt đều phải một mình gánh chịu.

Edit: Lạc

Chương 13 : Đồng ngôn vô kỵ (1) (*) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: