Daily Archives: 23/08/2013

Mượn đến hạnh phúc – Chương 10

"Thân thể là do chịu ơn ba mẹ ban phát, không phải chúng ta có thể lựa chọn, em chú trọng bề ngoài như vậy so với việc không tôn trọng ba mẹ có gì khác nhau?"

“Thân thể là do chịu ơn ba mẹ ban phát, không phải chúng ta có thể lựa chọn, em chú trọng bề ngoài như vậy so với việc không tôn trọng ba mẹ có gì khác nhau?”

Edit: Lạc

Chương 10 : Tuổi trẻ yêu hết sức lông bông ( 1 ) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: