Daily Archives: 12/08/2013

Mượn đến hạnh phúc Chương 6

...nếu đánh một vụ kiện căn bản vốn không có tính thách thức, đánh thắng cũng không có ý nghĩa.

…nếu đánh một vụ kiện căn bản vốn không có tính thách thức, đánh thắng cũng không còn ý nghĩa.

Chương 6: Chuyện cũ như gió ( 3 )

Edit: Lạc Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: