Daily Archives: 02/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 27

Chương 27: Khoản tiền xem quẻ thứ nhất
 Edit: Hà Đoàn
Một trăm vạn… Đô la?
Hạ Thược cầm lấy tờ chi phiếu, lại đưa mắt nhìn sư phụ Đường Tôn Bá.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: